Home / Program Offices / FHEO Home / How to file a Fair housing complaint Haitian
Depoze Plent nan Lang ki pa Angle

Fason pou w depoze plent kons√®nan lojman nan l√≤t lang ki pa angle 

 

Fason pou w pote yon plent konsènan lojman:

Li ilegal pou f√® diskriminasyon nan vant oswa lokasyon lojman, pr√® ipot√®k, ak l√≤t tranzaksyon lojman ki baze sou ras, koul√®, relijyon, s√®ks, orijin nasyonal, andikap, oswa kondisyon familyal (si ou gen timoun min√® oswa ou ansent).  Lwa a enpoze plis kondisyon pou benefisy√® finansman HUD yo, ki gen ladan pran mezi rezonab pou bay bonjan aks√® nan pwogram yo ak aktivite yo bay moun ki pa pale, li, ekri oswa konprann Angl√® byen. Si ou kw√® yo te f√® diskriminasyon kont ou, ou ka depoze yon plent nan Biwo Lojman San Patipri ak Op√≤tinite Egalego (Office of Fair Housing and Equal Opportunity, FHEO) nan nimewo 1-800-669-9777 (oswa 1-800-927-9275 pou TTY). L√® ou rele, si ou pa pale oswa konprann angle byen, y ap mete yon ent√®pr√®t ki pale lang ou sou telef√≤n nan.  Ou ka depoze yon plent av√®k FHEO kit ou se yon sitwayen ameriken ou pa.

Ou kapab depoze yon plent sou entènèt la ak fòm plent diskriminasyon nan lojman na lang panyòl la tou.

Si w ap poste yon plent diskriminasyon nan lojman, ou ka telechaje oswa enprime f√≤m lan nan lang Arab,  Kanbodyen, Chinwa, Koreyen, Ris, Somali, Pany√≤l, ak Vyetnamyen.

 

Lòt Resous Lengwistik:

Dwa Moun Angle yo Limite

Dokiman HUD ki Tradwi

Resous pou LEP Ant Ajans yo

Dokiman Sansibilizasyon nan Lang Angle ak L√≤t Lang  

 

Retounen nan Paj Dakèy FHEO a