Home / Program Offices / FHEO Home / How to file a Fair housing complaint Haitian
Depoze Plent nan Lang ki pa Angle

Fason pou w depoze plent kons├Ęnan lojman nan l├▓t lang ki pa angle 

 

Fason pou w pote yon plent kons├Ęnan lojman:

Li ilegal pou f├Ę diskriminasyon nan vant oswa lokasyon lojman, pr├Ę ipot├Ęk, ak l├▓t tranzaksyon lojman ki baze sou ras, koul├Ę, relijyon, s├Ęks, orijin nasyonal, andikap, oswa kondisyon familyal (si ou gen timoun min├Ę oswa ou ansent).  Lwa a enpoze plis kondisyon pou benefisy├Ę finansman HUD yo, ki gen ladan pran mezi rezonab pou bay bonjan aks├Ę nan pwogram yo ak aktivite yo bay moun ki pa pale, li, ekri oswa konprann Angl├Ę byen. Si ou kw├Ę yo te f├Ę diskriminasyon kont ou, ou ka depoze yon plent nan Biwo Lojman San Patipri ak Op├▓tinite Egalego (Office of Fair Housing and Equal Opportunity, FHEO) nan nimewo 1-800-669-9777 (oswa 1-800-927-9275 pou TTY). L├Ę ou rele, si ou pa pale oswa konprann angle byen, y ap mete yon ent├Ępr├Ęt ki pale lang ou sou telef├▓n nan.  Ou ka depoze yon plent av├Ęk FHEO kit ou se yon sitwayen ameriken ou pa.

Ou kapab depoze yon plent sou ent├Ęn├Ęt la ak f├▓m plent diskriminasyon nan lojman na lang pany├▓l la tou.

Si w ap poste yon plent diskriminasyon nan lojman, ou ka telechaje oswa enprime f├▓m lan nan lang Arab,  Kanbodyen, Chinwa, Koreyen, Ris, Somali, Pany├▓l, ak Vyetnamyen.

 

L├▓t Resous Lengwistik:

Dwa Moun Angle yo Limite

Dokiman HUD ki Tradwi

Resous pou LEP Ant Ajans yo

Dokiman Sansibilizasyon nan Lang Angle ak L├▓t Lang  

 

Retounen nan Paj Dak├Ęy FHEO a