Home / Program Offices / FHEO Home / How to File a Fair Housing Complaint Vietnamese
Nộp đơn Khiếu nại bằng các Ngôn ngữ Ngoài Tiếng Anh

Cách để nộp đơn khiếu nại về gia cư công bằng bằng các ngôn ngữ ngoài Tiếng Anh 

 

Cách để Nộp Đơn Khiếu nại về Gia cư Công bằng:

Việc phân biệt đối xử trong giao dịch bán hay cho thuê nhà ở, cho vay thế chấp, và các giao dịch liên quan đến gia cư khác, dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, quốc gia xuất xứ, khuyết tật, hay tình trạng gia đình (có trẻ nhỏ hay đang mang thai) là phi pháp. Luật pháp cũng áp đặt các yêu cầu bổ sung đối với các bên nhận ngân quỹ từ HUD, bao gồm yêu cầu phải có những biện pháp hợp lý để giúp những người không nói, đọc, viết hay hiểu Tiếng Anh thành thạo có thể tiếp cận một cách có ý nghĩa đến các chương trình và hoạt động của họ. Nếu quý vị cho rằng quý vị đã bị phân biệt đối xử, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với Văn phòng Gia cư Công bằng và Cơ hội Bình đẳng (FHEO) của HUD bằng cách gọi số 1-800-669-9777 (hoặc 1-800-927-9275 với người dùng TTY). Khi quý vị gọi, nếu quý vị không nói hay hiểu được Tiếng Anh một cách thành thạo, chúng tôi sẽ nối máy với một thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với FHEO dù quý vị có phải là công dân Hoa Kỳ hay không.

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến, bằng cách sử dụng mẫu đơn khiếu nại phân biệt đối xử về gia cư bằng Tiếng Tây Ban Nha của HUD.

Nếu quý vị chọn gửi qua thư đơn khiếu nại phân biệt đối xử về gia cư, quý vị có thể tải về hoặc in mẫu đơn bằng Tiếng Ả rập, Tiếng Cam Pu chia, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Somali, Tiếng Tây Ban Nha, và Tiếng Việt.

 

Các Nguồn Trợ giúp liên quan đến các Ngôn ngữ Khác:

Quyền của người có trình độ Tiếng Anh Hạn chế

Các Tài liệu đã Dịch của HUD

Nguồn Trợ giúp LEP Liên Cơ quan

Các Tài liệu Tiếp cận Công chúng về Gia cư Công bằng bản Tiếng Anh và các Ngôn ngữ Khác

 

Trở lại Trang nhà FHEO