RAD Resident Fact Sheets

 

The Rental Assistance Demonstration (RAD) is a tool developed by the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) to address living conditions in public housing properties. RAD allows public housing authorities to “convert” public housing subsidy into a Section 8 subsidy that is tied to the property. This web page contains facts sheets in several languages and are intended for residents of public housing properties that may be participating in RAD and provides program information on specific topics of interest. For more resident information about the RAD program, visit, "What is RAD?"  
 

Select a languge:    ENGLISH | SPANISH | KOREAN | VIETNAMESE

 


 

English 
Versions 

Fact Sheet #1: RAD Overview (Updated 9/7/23)

Fact Sheet #2: Overview of Resident Rights after a RAD Conversion (Updated 9/7/23)

Fact Sheet #3: The RAD Conversion Process (Updated 8/8/23)

Fact Sheet #4: The Difference Between Project-Based Vouchers (PBV) and Project-Based Rental Assistance (PBRA)

Fact Sheet #5: Resident Engagement and Consultation (Updated 8/8/23)

Fact Sheet #6: Rent (Updated 8/15/23)

Fact Sheet #7: Your Lease

Fact Sheet # 8: Resident Organizing and Funding

 

Fact Sheet #9: RAD and Relocation

Fact Sheet #10: Resident Grievance and Termination Rights

Fact Sheet #11: Family Self-Sufficiency (FSS) & Resident Oppporunities and Self-Sufficiency (ROSS)

Fact Sheet # 12: Choice Mobility

Fact Sheet #13: RAD and Low-Income Tax Credits

Fact Sheet #14: RAD and Section 18 Blends

Fact Sheet #15: RAD and Resident Employment (Section 3)

       

Versiones
En
Español

 

Hoja Informativa #1: Visión General de RAD (Updated 9/7/23)

Hoja Informativa #2: Resumen de los Derechos de los Residentes Luego de una Conversión de RAD (Updated 9/7/23)

Hoja Informativa #3: El Proceso de Conversión de RAD (Updated 8/8/23)

Hoja Informativa #4: La Diferencia entre los Vales para Proyectos (PBV) y la Asistencia de Alquiler para Proyectos (PBRA)

Hoja Informativa #5: Participación y Consulta de los Residentes (Updated 8/8/23)

Hoja Informativa #6: El Alquiler (Updated 8/15/23)

Hoja Informativa #7: Su Contrato de Arrendamiento

Hoja Informativa #8: Organización de los Residentes y Aportación Financiera del Propietario

 

Hoja Informativa #9: RAD y las Reubicaciones

Hoja Informativa #10: Quejas de los Residentes y Derechos de Terminación

Hoja Informativa #11: Autosuficiencia Familiar (FSS) y Oportunidades y Autosuficiencia de los Residentes (ROSS)

Hoja Informativa #12: Vales para Selección de Vivienda “Choice Mobility”

Hoja Informativa #13: RAD y los Créditos Tributarios para Viviendas de Personas de Bajos Ingresos

Hoja Informativa #14: La combinación de RAD y la Sección 18

Hoja Informativa #15: RAD y los Empleos para los Residentes

       

자료표

자료표 #1: RAD 개요

자료표 #2: RAD 전환 후 거주자 권리에 대한 개요

자료표 #3: RAD 전환 프로세스

자료표 #4: 프로젝트 기반 바우처(PBV) 및 프로젝트 기반 임대차 지원(PBRA) 간의 차이점

자료표 #5: 거주자 참여 및 협의

자료표 #6: 차임

자료표 #7: 귀하의 임대차계약

자료표 #8: 거주자 조직화 및 자금 조달

 

자료표 #9: RAD 및 이주

자료표 #10: 거주자 고충 처리 및 해지 권리

자료표 #11: 가족 자급 자족(FSS) & 거주자 기회 및 자급 자족(ROSS)

자료표 #12: 이동 선택권

자료표 #13: RAD 및 저소득 세액 공제

자료표 #14: RAD 및 섹션 18 조합

자료표 #15: RAD 및 거주자 고용(섹션 3)

       

TỜ THÔNG TIN

TỜ THÔNG TIN SỐ 1: Tổng quan về RAD

TỜ THÔNG TIN SỐ 2: Tổng quan về Quyền của Cư dân sau khi Chuyển đổi theo RAD

TỜ THÔNG TIN SỐ 3: Quá trình Chuyển đổi theo RAD

TỜ THÔNG TIN SỐ 4: Sự khác biệt Giữa Phiếu mua hàng Theo Dự án (Phiếu mua hàng Theo Dự án, PBV) và Hỗ trợ Cho thuê Theo Dự án (Project-Based Rental Assistance, PBRA)

TỜ THÔNG TIN SỐ 5: Sự tham gia của Cư dân và công tác Cố vấn

TỜ THÔNG TIN SỐ 6: Tiền thuê nhà

TỜ THÔNG TIN SỐ 7: Hợp đồng thuê của Quý vị

TỜ THÔNG TIN SỐ 8: Tổ chức và Tài trợ cho Cư dân

 

TỜ THÔNG TIN SỐ 9: RAD và Tái định cư

TỜ THÔNG TIN SỐ 10: Quyền Khiếu nại và Chấm dứt hợp đồng của Cư dân

TỜ THÔNG TIN SỐ 11: Tự túc Gia đình (Family Self-Suciency, FSS) & Cơ hội cho Cư dân và Tự túc (Resident Opportunities and Self-Suciency, ROSS)

TỜ THÔNG TIN SỐ 12: Di chuyển theo Lựa chọn

TỜ THÔNG TIN SỐ 13: RAD và Tín dụng Thuế Thu nhập Thấp

TỜ THÔNG TIN SỐ 14: Tổ hợp RAD và Phần 18

TỜ THÔNG TIN SỐ 15: RAD và Việc làm cho Cư dân (Phần 3)

 

Return to the top